Ebook Read Hekayat e Moftbariحکایت مفت بری – steamlite.co.uk

امه به تئوری ها و استرتژی های پایه ای و و مدرن پوکر میپردازیم از آنجا که "مباحث تئوریک گاهی خسته کننده میشوند، چند فصل در میان از سرگذشت، و داستان های زندگی پوکری گاهی خسته کننده میشوند، چند فصل در میان از سرگذشت، و داستان های زندگی پوکری تعر. ,


ف خواهم کرد امیدوارم "که این حکایات برای کسانی که تجربیات مشابهی، دارند جالب و شیرین باشد بخصوص برای کسانی که در این ماجراها شخصا "این حکایات برای کسانی که تجربیات مشابهی، دارند جالب و شیرین باشد بخصوص برای کسانی که در این ماجراها شخصا داشته اندازاین دوستان بانام مستعار نام خواهم برد. Hekayat e Moftbariحکایت مفت بریر این کتاب من فرض رو بر "میگزام که خواننده پوکر بازی کرده و میکند "که خواننده پوکر بازی کرده و میکند به و قوانین پوکر آگاهی نسبی دارد به همین دلیل میپردایم به مسائل شبهه فلسفی پوکر که بسیار شیرینی است در اد.